Solárne systémy

Slnečné žiarenie ktoré za 20 minút dopadne na Zem, dokáže pokryť celosvetovú ročnú spotrebu energie. Dnes inovatívne technológie využívajú len malý podiel slnečného žiarenia ale výrazne prispievajú k udržaniu vzácnych zdrojov energie a surovín.

Solárny systém aktívne využíva slnečnú energiu a transformuje ju na tepelnú energiu. Na Slovensko v celoročnom priemere dopadne na zemský povrch cca 1000 kWh/m2. Správne navrhnuté solárne zariadenie v rodinnom dome ušetrí aj v našich klimatický podmienkach ročne 50 - 70% energie potrebnej na prípravu TÚV a 15 - 35% energie potrebnej na kúrenie. Základ systému tvoria slnečný kolektor, spojovacie potrubie (medené) a spotrebič (bojler, bazén, vykurovací systém a pod.).

Účinnosť slnečného kolektoru ja závislá na jeho umiestnení, sklone a intenzity slnečného žiarenia. Najvhodnejšia orientácia solárneho kolektoru v strednej Európe využívaného celoročne je južný smer pod uhlom cca 45°. Architektúra stavby pri osadení solárnych kolektorov nepredstavuje problém, pričom samotný kolektor je možné montovať na šikmé aj ploché strechy (príp. fasádu).

Solárne systémy sa najčastejšie používajú na:

  • ohrev vody v bazénoch.
  • príprava teplej úžitkovej vody (TÚV),
  • prikurovanie miestností - temperovanie

Chýbajúca časť solárneho príkonu v okrajových mesiacoch roka sa zabezpečí ďalším výmenníkom tepla napájaným z ústredného kúrenia alebo elektrickou odporovou špirálou, prípadne oboma súčasne. V spodnej časti solárneho zásobníka je umiestnený výmenník spojený so slnečnými kolektormi, ktorý aj v obdobiach nízkej intenzity slnečného žiarenia zabezpečí aspoň predohrev TÚV a tak znižuje energetickú spotrebu doplnkového energetického zdroja.

Slnečné kolektory sa rozdeľujú na dve skupiny:

ploché - využívajú sa na sezónny ohrev vody a v rastúcej miere i na účely podpory vykurovania. Plochý kolektor sa skladá z plášťa kolektora (väčšinou v podobe hliníkovej vane), absorbéra, tepelne odolnej izolácie s hrúbkou 40-70 mm z minerálnej vlny a priehľadného krytu. Absorbér býva vyrobený z medeného alebo hliníkového plechu so solárnym lakom alebo selekčnou povrchovou vrstvou, vďaka ktorej takmer úplne premieňa slnečné žiarenie na teplo. Používané bezpečnostné sklo je chudobné na železo a odolné voči vonkajším vplyvom (krupobitiu a pod.). Slnečné žiarenie prechádza krycím sklom a dopadá na absorbér, v ktorom dochádza k premene energie žiarenia na tepelnú energiu teplonosnej kvapaliny. Výhodou je priaznivá cena a možnosť plochého kolektora zabudovať priamo do strešnej krytiny.

trubicové - dosahujú vyšší výkon a možno ich využívať dlhodobejšie ako ploché kolektory (absorbujú okrem priameho aj difúzne slnečné žiarenie). Trubicové kolektory využívajú vákuum ako tepelnú izoláciou, vytvorenú medzi dvoma sklenenými trubicami. Vákuové rúrové kolektory je možné rozdeliť na kolektory s priamym prúdením a kolektory pracujúce podľa princípu tepelnej trubice. Pri kolektoroch s priamym prúdením preteká teplonosné médium od rozdeľovača ku koncu rúry, odoberá teplo absorbéra, ktorý sa nachádza vo vákuu a tečie opäť do zberača. Prednosťou kolektorov s priamym prúdením je, že nie je potrebný ani minimálny sklon kolektorov. V prípade kolektorov pracujúcich na princípe tepelnej trubice sa v rúre nachádza kvapalina, väčšinou alkohol, ktorá sa odparuje pri nízkej teplote. Táto para stúpa v rúre až na horný koniec, na ktorom je umiestnený malý výmenník tepla. Na tomto výmenníku tepla (kondenzátore) para kondenzuje a odovzdáva svoje teplo nepriamo teplonosnému médiu. Odtekajúca kvapalina sa opäť zohrieva, vyparuje a kolobeh začína od začiatku. Aby tento kolobeh fungoval, kolektor musí mať sklon minimálne 30°. Veľkou prednosťou tohto systému je, že kolektor je vlastnou konštrukciou bezpečný proti prehriatiu, pretože po úplnom vyparení kvapaliny - teda keď sa neuskutočňuje odber tepla - sa kolobeh zastaví.

Ponúkame kompletné solárne systémy s reguláciou od renomovaných výrobcov, Viessmann, Vaillant a Thermosolar